ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 A  B  C  D
 E  F  G  H
 I J K  L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z

ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹਵਾਲੇ-

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ.ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਜੋਕਾ ਫੋਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕ