ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫੌਂਟ ਉਤਾਰੋ:

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ:

  1. ਲਿਪੀ ਮਿਸਲਾਂ(ਫ਼ੌਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ) ਜ਼ਿਪ ਸੰਗ੍ਰਹਿ(ZIP Archieve) ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ(Extract) ਕੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।