ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸੁਝਾਅ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
–ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ