ਬਿਨਾਂ ਆਈਕਨ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਈਕਨ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

੧. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ new ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ folder ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

੨. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।

੩. ਨਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ-ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ properties ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਕਸਾ ਖੁੱਲੇਗਾ।

੪. ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ customize ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

੫. ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਕਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ change icon… ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

੬. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਕਸਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ 13ਵੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਈਕਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ save ਕਰ ਦੇਵੋ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਕਨ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ restore default ‘ਤੇ ਨੱਪੋ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ